GODZINY PORANNE 6:30- 9:00

Dzieci przybywają do przedszkola. Odbywają się zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
Śniadanie (ok. godz. 9:00).

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE 9:30- 14:00

Zabawy swobodne, zajęcia z całą grupą, w małych zespołach lub indywidualne.
Ćwiczenia:

  • rozwijające umiejętności wypowiadania się i pamięci,
  • usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową,
  • percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • percepcji słuchowej,
  • umiejętności matematycznych,
  • doskonalące sprawność ruchową z wykorzystaniem różnych przyborów

Aktywność muzyczna i plastyczna.
Zajęcia dodatkowe.
Zajęcia na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i zabawy ruchowe.
Przygotowanie do obiadu. Dwudaniowy obiad (ok. godz. 12:00). Mycie zębów.
Odpoczynek po obiedzie – możliwość snu, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę (ewentualnie z nagrań).

POPOŁUDNIE 14:30- 18:30

Zajęcia dodatkowe. Podwieczorek (ok. godz. 14:30).
Zabawy i gry ruchowe w sali (lub na świeżym powietrzu).
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Utrwalanie zdobytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci w działaniach zespołowych i indywidualnych.
Kolacja (ok.godz.16:30).
Czytanie dzieciom.
Rozchodzenie się dzieci do domu.